Wersja Kontrastowa

Orlik

Orlik

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012

 

Boisko ORLIK w Lipnie, ul. Szkolna 2

Czynne codziennie przez siedem dni w tygodniu:

Poniedziałek - Piątek 8.00- 21.00 (przy czym w godzinach od 8.00 do 15.00 na Orliku prowadzone są zajęcia szkolne)

Sobota - Niedziela 12.00 - 20.00

Informacje o zapisach i inne - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie przy Pl. 11 Listopada 13 A lub pod nr tel. 54 288 34 90 lub 663 952 400

 

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko  Orlik 2012

1. Na podstawie decyzji Burmistrza Lipna administratorem zespołu boisk sportowych MOJE BOISKO  ORLIK 2012 jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie.

2. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie. Harmonogram ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie.

3. Boiska dostępne są:

a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów Gminy i Miasta Lipno w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem środowiskowym, uczniowie korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela - opiekuna grupy.

 b) boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych, od godziny 15.00 z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego regulaminu. Dostępność boisk dla klubów sportowych i zasady korzystania z nich określa odrębny punkt regulaminu.

4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych trener środowiskowy może zawiesić korzystanie z obiektu.

5. Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy.

6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez trenera środowiskowego.

7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u trenera środowiskowego.

 8. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

9. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11 b/ na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 a) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego,

 b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

 d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f) palenie tytoniu, spożywania alkoholu,

g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych | i metalowych,

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i) przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opiekuna,

 j) wprowadzania zwierząt.

12. Trener środowiskowy, w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c) nakazać opuszczenie terenu boiska,

d) wezwać pracownika firmy ochroniarskiej lub Policję.

13. Zasady korzystania z boiska przez Kluby Sportowe z terenu Gminy i Miasta Lipno:

a) kluby sportowe działające i funkcjonujące na terenie Gminy i Miasta Lipna mogą nieodpłatnie korzystać z boiska wielofunkcyjnego Moje Boisko  ORLIK 2012 do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u trenera środowiskowego sprawującego nadzór nad boiskiem,

b) każdy klub sportowy z terenu Gminy i Miasta Lipna może korzystać z boiska na zasadach proporcjonalności. Harmonogram rezerwacji należy ustalić z trenerem środowiskowym nadzorującym obiekt,

c) w przypadku korzystania przez Klub Sportowy tylko jednego boiska, np. piłkarskiego pozostałe boiska, np. wielofunkcyjne są dostępne dla mieszkańców.

14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, niezawinione przez podmiot zarządzający obiektem. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2010 r.

 

Burmistrz Miasta Lipna

 

Pliki do pobrania

Regulamin Orlika

Pobierz