Wersja Kontrastowa

Stadion Miejski

Stadion Miejski

Regulamin Stadionu Miejskiego

w Lipnie, ul. Sportowa 13

 

 

 1. Administratorem Stadionu Miejskiego jest Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji w Lipnie, Pl. 11-go Listopada 13 A, tel. 54-288-34-90.

 

 1. Do korzystania z obiektu uprawnione są wyłącznie grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które uzyskały zgodę administratora i zapoznały  się z regulaminem oraz pod warunkiem, że małoletni pozostają pod opieką dorosłych.

 

 1. Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane prowadzą zajęcia pod kierunkiem trenera, instruktora lub innej osoby odpowiedzialnej za grupę.

 

 1. Za bezpieczeństwo osób i przedmiotów stanowiących własność wynajmującego MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. Osoby niepełnoletnie, przebywające na terenie obiektu pozostają pod opieką dorosłych.

 

 1. Korzystający ze Stadionu ponoszą odpowiedzialność materialną  za wyrządzone zniszczenia obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, trybuny dla kibiców i inne wykorzystywane pomieszczenia).

 

 1. O ewentualnych szkodach korzystający zobowiązani  są poinformować administratora obiektu.

 

 1. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz: palenia tytoniu, wnoszenia  i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, używania wulgaryzmów, wprowadzania zwierząt i poruszania się pojazdami, wnoszenia, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych.

 

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Stadionu, służb porządkowych i innych osób reprezentujących administratora.

 

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno - administracyjnej.

 

 1. Osoba, która dokonała zniszczenia urządzeń Stadionu lub ich dewastacji zostanie obciążona kosztami remontu i zakupem nowego urządzenia.

 

 1. Osoby przebywające na terenie Stadionu winny zastosować się do zasad zawartych  w niniejszym regulaminie.

 

 

Pliki do pobrania

Regulamin Stadionu Miejskiego w Lipnie

Pobierz